Banner

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne for Nordahl Andersen ApS Færøvej 3 8700 Horsens Danmark E-mail: info@noa.dk / Telefon: +45 6611 1700 / CVR-nummer: 30074785, herefter kaldet Nordahl Andersen, skal gælde for alle ordrer - og have forrang frem for andre betingelser mv. fra en kunde - medmindre Salgs- og leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne kan løbende ændres uden varsel.  

 

ORDREBEKRÆFTELSE 

Når en ordre afgives, er denne bindende for kunden. Ved Nordahl Andersens skriftlige bekræftelse af ordren er der indgået en bindende aftale om salg og levering af produkterne. Ordren bekræftes med forbehold for adgang til varer mv. Hvis uforudsete problemer opstår, eller der modtages en utilfredsstillende kreditvurdering af kunden efter ordrebekræftelsen, er Nordahl Andersen berettiget til at annullere ordren uden ansvar af nogen art eller til at kræve en fuld forudbetaling. Kundens annullering af den bekræftede ordre kan kun ske med forudgående skriftligt samtykke fra Nordahl Andersen.  

 

BESTILLING PÅ NOA.DK 

Online-butikken er åben 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse. Vi forsøger så vidt muligt at udføre sådan vedligeholdelse i nattetimerne. 

Bestillinger, der er afgivet på lørdage, søndage eller på en dansk offentlig fri- eller helligdag, vil blive behandlet den følgende hverdag. 

Nordahl Andersen forbeholder sig retten til at annullere aftalen om køb i en af de følgende situationer, uden at være ansvarlige for erstatning eller andre omkostninger: 

Oplyste kreditkort/betalingsoplysninger er ikke korrekte eller kan ikke verificeres. 

Der opstår en utilsigtet fejl på hjemmesiden, fx en betalingsfejl, forkert pris el.lign. 

 

PÅ HVILKET TIDSPUNKT I BESTILLINGSPROCESSEN ER MAN BUNDET AF SIN ORDRE? 

Inden afgivelse af bestillingen er det muligt at ændre de bestilte varer eller fjerne varerne fra indkøbskurven. 

Når der trykkes på knappen "gennemfør ordre", vises en kvittering på skærmen. Fra det tidspunkt er aftalen om køb bindende. Ordrebekræftelse fremsendes til den oplyste e-mail. 

 

BESTILLING AF GRAVERINGER 

Bestilling af gravering foretages på noa.dk. Bemærk at graveringsordre har en længere leveringstid end øvrige bestillinger. Ved afgivelse af graveringsordrer pr. telefon, påtager Nordahl Andersen sig ikke ansvaret for evt. fejlkommunikationer og/eller fejlgraveringer.  

 

LEVERINGSTIDER  

Hovedordrer sendes fra vores lager senest 5 hverdage efter modtagelse, mens suppleringsordrer som eksempelvis ordre lavet på noa.dk, sendes første hverdag efter modtagelse. Dog er der længere leveringstid ved bestilling af vielsesringe og graveringer.  

Nordahl Andersen bestemmer og booker fragtselskab. Transporttiden afhænger af destinationen, men må forventes at være mellem 1–7 dage.  

De oplyste leveringstider er vejledende, og der må i perioder med stor travlhed forventes længere leveringstid. 

 

LEVERINGSPRISER 

Alle forsendelser tilføjes fragt ud fra Nordahl Andersens fragtpriser, som udregnes ud fra forsendelsens vægt, størrelse samt antallet af pakker.  

 

Land 

Type 

Pris 

Belgien 

Enhedspris 

10 EUR 

Danmark 

Pris pr pakke afhængig af vægt og volumen* 

27-100 DKK 

Finland 

Pris afhængig af vægt og volumen 

16 - 19 EUR 

Frankrig 

Enhedspris 

15 EUR  

Grækenland 

Enhedspris 

25 EUR 

Holland 

Enhedspris 

10 EUR 

Irland 

Enhedspris 

11 EUR 

Italien 

Enhedspris 

15 EUR 

Norge 

Pris afhængig af vægt og volumen* 

170-400 NOK 

Portugal 

Enhedspris 

15 EUR 

Schweiz 

Pris afhængig af vægt og volumen* 

27-54 EUR 

Spanien 

Enhedspris 

15 EUR 

Storbritannien 

Pris afhængig af vægt og volumen* 

26-55 EUR 

Sverige 

Enhedspris 

130 SEK 

Tyskland 

Enhedspris 

10 EUR 

Østrig 

Enhedspris 

12 EUR 

 

*Nøjagtig pris kan til en hver tid oplyses af Nordahl Andersens kundeservice. 

 

Kundeservice Danmark: Telefon +45 6611 1700 eller e-mail: info@noa.dk 

Kundeservice Export: Telefon +45 6611 1700 eller e-mail: export@noa.dk 

 

PRISER  

Alle produktpriser er opført i DKK, NOK, SEK eller EUR afhængig af valutaen som er tilknyttet din Nordahl Andersen konto, og inkluderer ikke moms og eventuelt told og afgifter. De anførte priser er underlagt ændringer i told- og andre skatter og afgifter samt valutakursudsving og kan justeres opad, indtil levering er foretaget. Nordahl Andersen underretter kunden om eventuelle prisændringer. Videresalgspriserne bestemmes af kunden efter eget skøn. 

 

LEVERINGSBETINGELSER  

Nordahl Andersen er ansvarlig for forsendelser sendt fra vores lager indtil det tidspunkt, hvor modtager kvitterer for modtagelse. Hvis modtager selv arrangerer afhentning med egen fragtmand, er modtager selv ansvarlig for forsendelsen fra det tidspunkt forsendelsen forlader Nordahl Andersens lager. 

 

BETALING 

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling til Nordahl Andersen ske mod faktura og er forfalden som oplyst på faktura.  

Ved køb på noa.dk er det muligt at betale direkte med Dankort, VISA/Dankort, MasterCard, Maesto eller JCB. Denne betalingsmåde betragtes som kontant betaling, og pengene hæves, når varen afsendes fra vores lager.  

 

Kontrolcifre (Credit Card verifikation nummer (CVV)) 

Ved betaling med kreditkort indtastes kortets kontrolcifre. De tre kontrolcifre findes på bagsiden af kreditkort og oftest i højre side af kreditkortets bagside. Kontrolcifrene er nødvendige for at betalingen kan gennemføres og for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Der kan også være andre tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger. 

 

To-faktor godkendelse 

Ved betaling bedes mobilnummer oplyst. Efterfølgende fremsendes en SMS med en kode, som skal oplyses afslutningsvis for at færdiggøre betalingen. 

 

Ved forsinket betaling 

I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente med 2 % per måned fra forfaldstidspunktet. Nordahl Andersen må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer, og uden at pådrage sig noget ansvar herfor, hvis kunden har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer. Ethvert tab for Nordahl Andersen som følge heraf skal kompenseres fuldt ud af kunden. 

 

MANGELSINDSIGELSER OG BEFØJELSER 

Alle indsigelser om mangler skal modtages af Nordahl Andersen senest 8 dage efter levering af produkterne. Ved konstatering af mangler kan Nordahl Andersen ikke gøres ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller nogen anden form for tab.  

 

REKLAMATIONSRET 

For information om Nordahl Andersens reklamationsprocedure benyt linket her.  

 

FORCE MAJEURE 

Nordahl Andersen er ikke ansvarlige, hvis følgende ikke-udtømmende force majeure hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsinkelse i leverancer fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksportrestriktioner; død, sygdom eller fravær hos nøglemedarbejdere; computervirus; eller andre omstændigheder, som er uden for Nordahl Andersens direkte kontrol. I sådanne tilfælde skal den ramte, Nordahl Andersen, være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor, hvis forhindringen medfører, at opfyldelsen udskydes i mere end 6 måneder. 

 

PRODUKTANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING 

Nordahl Andersen er ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af Nordahl Andersens produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret i det omfang, dette følger af lovgivningen. Nordahl Andersen er dog uanset ovenstående ikke ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, driftstab, tidstab, tab af overskud eller nogen anden form for tab.  

 

PERSONDATA 

I forbindelse med gennemførelse af kundens ordre kan der ske behandling af personoplysninger som led i opfyldelse af kontrakten. Kundens personoplysninger vil i nogle tilfælde blive videregivet til andre selvstændige dataansvarlige, som fx fragtfirma, for at virksomheden kan opfylde ordren. Personoplysninger behandles med fornøden sikkerhed og opbevares kun så længe, det er nødvendigt og lovgivningsmæssigt i orden. Der henvises til Nordahl Andersens fortrolighedspolitik, som er tilgængelig på Nordahl Andersens hjemmeside noa.dk.

 

LOVVALG OG VÆRNETING 

Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til de enhver tid gældende internationale privatretlige regler i det omfang, anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse. 

Enhver tvist, som måtte opstå af eller i forbindelse med aftalen, herunder enhver tvist vedrørende eksistensen, gyldigheden eller ophør heraf, skal afgøres ved en dansk domstol i retskredsen for Nordahl Andersen hovedkontor eller ved Sø – og Handelsretten (afhængig af sagens karakter).